Όροι χρήσης

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την Ιστοσελίδα «Αναπαραστάσεις της Κύπρου» η οποία αναπτύχθηκε και διαχειρίζεται από το Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου με τη συνεργασία του εδρεύοντος στο Λιχτενστάιν Ιδρύματος “Sylvia Ioannou Foundation” (εφεξής το «SIF»). Με τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας συμφωνείτε και αποδέχεστε τους παρόντες Όρους Χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης παρακαλούμε να απέχετε από τη χρήση της ιστοσελίδας. Το Τμήμα Γεωγραφίας και το SIF διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν οποτεδήποτε τους παρόντες Όρους Χρήσης. Το τροποποιημένο κείμενο των Όρων Χρήσης θα αναρτάται στην Ιστοσελίδα.

Ορισμοί

Οι «Αναπαραστάσεις της Κύπρου» (εφεξής η «Ιστοσελίδα), αποτελείται από λογισμικό και πληροφορίες, ειδικότερα το εμπρόσθιο τμήμα (front-end) των ιστοσελίδων μαζί με το υλικό και τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στους οπίσθιους (back end) servers και βάσεις δεδομένων.

Πνευματική ιδιοκτησία

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας στην παρούσα Ιστοσελίδα, στη βάση δεδομένων και στο λογισμικό της ανήκουν αποκλειστικά στο Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου και στο SIF. Τα δικαιώματα αυτά έχουν νομίμως κατοχυρωθεί και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας καθώς και από διεθνείς συμβάσεις. Η Ιστοσελίδα «Αναπαραστάσεις της Κύπρου» παρουσιάζει αρκετά στοιχεία πρωτοτυπίας ως προς την επιλογή του υλικού και την κατηγοριοποίηση του περιεχομένου της, τα οποία την καθιστούν πρωτότυπο πνευματικό έργο προστατευτέο κατά το περί πνευματικής ιδιοκτησίας δίκαιο. Σημειώνεται ότι η ανάπτυξη και λειτουργία αυτής της Ιστοσελίδας οφείλεται σε χρηματοδότηση που ευγενώς προσφέρθηκε από το SIF και σε λειτουργικούς πόρους που παρασχέθηκαν από το Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου.

Η πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία, αρχείο και στοιχείο είναι αναρτημένα στην Ιστοσελίδα (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά: ψηφιοποιημένων αρχείων, κειμένων, φωτογραφιών, εικόνων, βίντεο κλπ.) επιτρέπεται μόνο όταν αυτή εξυπηρετεί προσωπικούς, εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς. Εάν συγγράψετε οιοδήποτε κείμενο προς δημοσίευση (ακαδημαϊκή ή ερευνητική εργασία, επιστημονικό άρθρο, blog post κλπ.) ή προβείτε σε δημόσια ανακοίνωση ή παντός είδους παρουσίαση έχοντας λάβει πληροφορίες από την Ιστοσελίδα, θα πρέπει υποχρεωτικά να μνημονεύσετε ως πηγή σας την Ιστοσελίδα. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την Βιβλιογραφική Αναφορά για να βρείτε οδηγίες για το πώς θα κάνετε ορθά βιβλιογραφική παραπομπή της Ιστοσελίδας.

Απαγορεύεται αυστηρά να αντιγράψετε, αποθηκεύσετε, αναπαράγετε, αναδημοσιεύσετε, αναρτήσετε σε άλλες ιστοσελίδες, μεταδώσετε, μεταφορτώσετε σε server, διανείμετε, εκτελέσετε δημόσια, τροποποιήσετε, δημιουργήσετε παράγωγα έργα και εν γένει να εκμεταλλευτείτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, εκτός αν σας έχει χορηγηθεί γραπτή άδεια προς τούτο. Εν γένει απαγορεύεται να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα για εμπορικούς ή κερδοσκοπικούς σκοπούς ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση που δεν σας έχει εγγράφως επιτραπεί από το Τμήμα Γεωγραφίας και το SIF.

Απαγορεύεται ρητά η εξαγωγή και επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Οι χρήστες της Ιστοσελίδας θα πρέπει να απέχουν από κάθε πράξη που έρχεται σε σύγκρουση με την κανονική εκμετάλλευση της Ιστοσελίδας ή θίγει αδικαιολόγητα τα νόμιμα συμφέροντα του Τμήματος Γεωγραφίας και του SIF.

Τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα, τα ονόματα, οι επωνυμίες και οι διακριτικοί τίτλοι που προβάλλονται στην Ιστοσελίδα, είτε είναι κατατεθειμένα είτε όχι, είναι ιδιοκτησία του SIF ή τρίτων συνεργαζόμενων με το SIF φορέων και προστατεύονται σύμφωνα με τον νόμο. To SIF δεν παραχωρεί καμία άδεια χρήσης των σημάτων και διακριτικών γνωρισμάτων αυτών και κάθε αναπαραγωγή ή χρήση τους χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του SIF απαγορεύεται αυστηρά.

Περιεχόμενο που δημιουργείται και υποβάλλεται από το Χρήστη (User-generated and User-submitted content)

Η Ιστοσελίδα παρέχει τα μέσα ώστε να υποβάλετε οποιοδήποτε περιεχόμενο στο Τμήμα Γεωγραφίας (είτε μέσω συμπλήρωσης της φόρμας επικοινωνίας είτε στέλνοντας email). Το περιεχόμενο μπορεί να είναι οτιδήποτε μπορεί να αποσταλεί ηλεκτρονικά (κείμενο, φωτογραφία, video κλπ.) Οποιοδήποτε περιεχόμενο υποβάλετε στην Ιστοσελίδα πρέπει να είναι δικό σας πνευματικό δημιούργημα και δεν μπορεί να περιέχει, να ενσωματώνει ή να αποτελεί ιδιοκτησία τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ή να απαιτεί την άδεια τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία (αυτός ο περιορισμός συμπεριλαμβάνει την απαγόρευση απεικόνισης ατόμων ή στοιχείων προσδιοριστικών της ταυτότητας ατόμου). Με την αποστολή του περιεχομένου δηλώνετε και εγγυάστε ότι αυτό δεν είναι παράνομο, προσβλητικό ή δυσφημιστικό και χορηγείτε στο Τμήμα Γεωγραφίας και στο SIF την ανέκκλητη και απεριόριστη άδεια να χρησιμοποιήσουν το περιεχόμενο καθώς και το δικαίωμα να αναρτήσουν το περιεχόμενο στην Ιστοσελίδα, χωρίς να λάβετε αμοιβή, αποζημίωση ή άλλο αντάλλαγμα. Αν ο αποστολέας επιθυμεί να του αποδοθεί η κατάλληλη μνεία του ονόματός του στην Ιστοσελίδα, θα πρέπει να περιλάβει τις σχετικές πληροφορίες σε μορφή e-mail. Ο αποστολέας θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι το περιεχόμενο μπορεί να εμφανιστεί ή να αναρτηθεί σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης από το Τμήμα Γεωγραφίας ή χρήστες της Ιστοσελίδας. Το Τμήμα Γεωγραφίας και το SIF επιφυλάσσονται του δικαιώματός τους να αποφασίζουν, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, αν το περιεχόμενο θα χρησιμοποιηθεί και θα δημοσιευτεί στην Ιστοσελίδα. Το Τμήμα Γεωγραφίας και το SIF έχουν το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, να δημοσιεύουν, ελέγχουν, τροποποιούν, αφαιρούν μέρος ή όλο το περιεχόμενο που υποβλήθηκε.

Πρόσβαση στην ιστοσελίδα

Το Τμήμα Γεωγραφίας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ούτως ώστε η Ιστοσελίδα να είναι προσβάσιμη 24 ώρες την ημέρα. Ωστόσο, το Τμήμα Γεωγραφίας δεν υπέχει ευθύνη σε περίπτωση δυσκολιών πρόσβασης στην Ιστοσελίδα, σφαλμάτων κατά την πρόσβαση ή διακοπών στη σύνδεση, ανεξάρτητα από τις αιτίες που τις προκαλούν. το Τμήμα Γεωγραφίας δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα είναι ασφαλής. Παρακαλούμε να επαληθεύσετε ότι ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείτε δεν περιέχει ιούς και είναι σε άριστη κατάσταση.

Ποιότητα πληροφοριών και Περιορισμός Ευθύνης

Το Τμήμα Γεωγραφίας καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή επιμέλεια και προσπάθεια για τη διασφάλιση της ποιότητας των πληροφοριών που διαδίδονται μέσω της Ιστοσελίδας. Ωστόσο, Το Τμήμα Γεωγραφίας και το SIF δεν μπορούν να εγγυηθούν απόλυτα την ακρίβεια, την πληρότητα ή την αξιοπιστία αυτών των πληροφοριών λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου, της φύσης και των εν γένει ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των πληροφοριών. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα παρέχονται «ως έχουν» (on an “as is” basis). Συνεπώς, το Τμήμα Γεωγραφίας και το SIF δεν μπορεί να θεωρηθούν υπεύθυνα για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποια πληροφορία είναι ανακριβής ή ελλιπής ή αναξιόπιστη ή τυχόν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων.

Εν γένει τo SIF και το Τμήμα Γεωγραφίας (συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων και συνεργατών του Τμήματος Γεωγραφίας που λειτουργούν την Ιστοσελίδα) δεν υπέχουν καμία ευθύνη για παντός είδους ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που τυχόν προκληθούν λόγω της πρόσβασης, της χρήσης, ή της αδυναμίας πρόσβασης στην Ιστοσελίδα.

Το Τμήμα Γεωγραφίας και το SIF διατηρούν τα δικαιώματα, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια:

  1. Nα επιφέρουν τροποποιήσεις στην Ιστοσελίδα και στο περιεχόμενό της, χωρίς προειδοποίηση, ακόμη κι αν η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα διακοπεί προσωρινά λόγω των τροποποιήσεων αυτών και
  2. Να καταργήσει οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή σε μέρος αυτής καθώς και/ ή να αφαιρέσουν οποιοδήποτε αρχείο, στοιχείο ή πληροφορία που περιέχεται στην Ιστοσελίδα
Οι ανωτέρω περιορισμοί ευθύνης ισχύουν στο μέγιστο επιτρεπόμενο εκ του νόμου βαθμό.

Μη επιτρεπόμενες ενέργειες χρηστών

Απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια, που κατά την εύλογη κρίση του Τμήματος Γεωγραφίας και του SIF, μπορεί να θεωρηθεί ανάρμοστη και/ή παράνομη ή απαγορεύεται από το ελληνικό και κοινοτικό δίκαιο.

Οι απαγορευμένες ενέργειες συμπεριλαμβάνουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα κάτωθι:

  • Ενέργειες που παραβιάζουν την πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του SIF επί της Ιστοσελίδας, του λογισμικού, των σημάτων, λογοτύπων, διακριτικών τίτλων κλπ.
  • Ενέργειες που παραβιάζουν είτε τα προσωπικά δεδομένα τρίτων (όπως π.χ. η ανάρτηση προσωπικών δεδομένων χωρίς τη συναίνεση του υποκειμένου τους) είτε άλλα νόμιμα δικαιώματα τρίτων.
  • Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή επίθεση στην Ιστοσελίδα, όπως η εισαγωγή ιών ή άλλων βλαβερών αρχείων στους servers του Τμήματος Γεωγραφίας ή στα ηλεκτρονικά συστήματά του.

Σε περίπτωση που η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα παρέχεται κατόπιν εγγραφής ή μόνον σε εξουσιοδοτημένους χρήστες, το Τμήμα Γεωγραφίας και το SIF διατηρούν το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψουν την πρόσβαση στον λογαριασμό χρήστη, εάν πιστεύουν ότι αυτός έχει παραβιάσει τον νόμο ή/και τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Σύνδεση με άλλες ιστοσελίδες

Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να παρέχει συνδέσμους (links) σε εξωτερικές ιστοσελίδες τρίτων. Tο Τμήμα Γεωγραφίας δεν ελέγχει τις εν λόγω εξωτερικές ιστοσελίδες και επομένως δεν φέρει καμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, τις διαφημίσεις, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή οποιοδήποτε άλλο υλικό περιέχεται ή είναι διαθέσιμο μέσω τέτοιων εξωτερικών ιστοσελίδων.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες Όροι Χρήσης, κάθε τροποποίησή τους, καθώς και η χρήση της Ιστοσελίδας υπάγονται στο Ελληνικό δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά σε σχέση με τη χρήση της Ιστοσελίδας θα είναι αποκλειστικά αρμόδια τα Δικαστήρια των Αθηνών.