Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Τελευταία τροποποίηση: 14/03/2019
Ορισμοί
 • Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Γεωγραφίας.
 • ΓΚΠΔ (GDPR):Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων
 • Υπεύθυνος Επεξεργασίας: Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που (είτε μόνο του είτε από κοινού με άλλα πρόσωπα) καθορίζει του σκοπούς επεξεργασίας και τα μέσα με τα οποία κάθε προσωπικό δεδομένο υφίσταται ή θα υποστεί επεξεργασία.
 • Εκτελών την επεξεργασία: Εκτελών την επεξεργασία είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του Υπευθύνου Επεξεργασίας.
 • Υποκείμενο των Δεδομένων: Υποκείμενο των Δεδομένων είναι κάθε ζων πρόσωπο που χρησιμοποιεί την υπηρεσία μας και τα δεδομένα του υφίστανται επεξεργασία.
1. Αρχές για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

Οι Αρχές μας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι:

 • Νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία. Όταν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα τα δικαιώματα των υποκειμένων πρέπει να προστατεύονται. Όλα τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να συλλέγονται και να επεξεργάζονται με νόμιμο και θεμιτό τρόπο.
 • Περιορισμός του σκοπού της επεξεργασίας. Τα προσωπικά δεδομένα των Υποκειμένων θα πρέπει να επεξεργάζονται μόνο για καθορισμένους σκοπούς.
 • Διαφάνεια. Το υποκείμενο των Δεδομένων θα πρέπει να πληροφορείται με ποιο τρόπο συλλέγονται/ επεξεργάζονται και χρησιμοποιούνται τα δεδομένα του/της.

2. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε

Σε σχέση με τους εγγεγραμμένους χρήστες, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Γεωγραφίας συλλέγει διάφορους τύπους προσωπικών δεδομένων για διάφορους σκοπούς. Τα προσωπικά αυτά δεδομένα περιλαμβάνουν (ενδεικτική απαρίθμηση):

 • Ηλεκτρονική Διεύθυνση (Email address)
 • Όνομα και επώνυμο
 • Διεύθυνση, Περιοχή, ΤΚ, Πόλη
Σε σχέση με τους μη εγγεγραμμένους χρήστες, δεν συλλέγουμε κανένα προσωπικό δεδομένο.
Για όλους τους χρήστες χρησιμοποιούμε:
 • Web app cookies για τις ρυθμίσεις της διαδικτυακής εφαρμογής και τη διαχείριση της κίνησης
 • Google Analytics (στατιστικά χρήσης) για να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας.
Τα Web app cookies είναι αναπόσπαστο μέρος της εφαρμογής. Για να αποτρέψετε τη χρήση των πληροφοριών σας από την Google Analytics, μπορείτε να εγκαταστήσετε το πρόσθετο «Google Analytics opt-out browser add-on» για το Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, dc.js). Αν θέλετε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, κατεβάστε και εγκαταστήστε το ανωτέρω πρόσθετο στον φυλλομετρητή σας (browser). To πρόσθετο «Google Analytics opt-out add-on» έχει σχεδιαστεί να είναι συμβατό με τους φυλλομετρητές Chrome, Internet Explorer 11, Safari, Firefox and Opera. Για να λειτουργήσει το πρόσθετο opt-out add-on πρέπει να φορτωθεί και να εκτελεστεί κατάλληλα στον φυλλομετρητή σας. Για τον Internet Explorer, cookies τρίτων μερών πρέπει να εγκατασταθούν. Μάθετε περισσότερα για το πρόσθετο και πώς θα το εγκαταστήσετε σωστά στον φυλλομετρητή σας εδώ.

3. Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Το Τμήμα Γεωγραφίας χρησιμοποιεί τα συλλεχθέντα προσωπικά δεδομένα για διάφορους σκοπούς:

 • Για να σας παρέχει υπηρεσίες
 • Για να σας ειδοποιεί για αλλαγές στις υπηρεσίες ή/και στα προϊόντα μας
 • Για να παρέχει υποστήριξη στον χρήστη
 • Για να συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία ή πολύτιμες πληροφορίες προκειμένου να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας
 • Για να εντοπίζουμε, προλαμβάνουμε και αποκαθιστούμε τεχνικά προβλήματα
 • Για να επιτρέπουμε την ανάρτηση περιεχομένου και τη διαχείρισή του
 • Για την ενάσκηση των νομίμων δικαιωμάτων μας
 • Για να εντοπίζουμε ενδεχόμενες παραβιάσεις των Όρων Χρήσης
 • Για να συμμορφωνόμαστε με τις υποχρεώσεις που μας επιβάλει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία

4. Νόμιμη βάση για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

Η νόμιμη βάση για τη συλλογή και επεξεργασία από το Τμήμα Γεωγραφίας των προσωπικών δεδομένων που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εξαρτάται από το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε και το συγκεκριμένο πλαίσιο εντός του οποίου γίνεται η συλλογή:

 • Το Τμήμα Γεωγραφίας πρέπει να εκτελέσει μια σύμβαση μαζί σας
 • Έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας στο Τμήμα Γεωγραφίας για να το πράξει
 • Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε
 • Το Τμήμα Γεωγραφίας πρέπει να συμμορφωθεί σε νόμιμη υποχρέωσή του

5. Διατήρηση των προσωπικών δεδομένων

Το Τμήμα Γεωγραφίας θα διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που αναγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Το Τμήμα Γεωγραφίας θα διατηρήσει και θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες σας στην αναγκαία έκταση για να συμμορφωθεί με τις νόμιμες υποχρεώσεις του, για την επίλυση διαφορών και για την εφαρμογή των πολιτικών του.

6. Τα Δικαιώματα των Υποκειμένων

Αν είστε κάτοικος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) έχετε ορισμένα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν θέλετε να ενημερωθείτε ποια προσωπικά σας δεδομένα διατηρούμε και αν θέλετε να διαγραφούν από τα συστήματά μας παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας. Υπό συγκεκριμένες συνθήκες, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Το δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης ή διαγραφής των πληροφοριών σας που διατηρούμε
 • Το δικαίωμα διόρθωσης
 • Το δικαίωμα αντίρρησης
 • Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
 • Το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων
 • Το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης

7. Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για ερωτήσεις/ αιτήματα

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή για τυχόν πληροφορία σας που συλλέξαμε στο πλαίσιο αυτής, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Γεωγραφίας στο email: gaia_webmaster@hua.gr. Έχετε, επίσης, το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.dpa.gr) 

8. Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ενδέχεται να τροποποιήσουμε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αν υπάρξουν αλλαγές στις υπηρεσίες μας ή/και στον τρόπο που μεταχειριζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες σας. Επομένως, σας συνιστούμε να επισκέπτεστε συχνά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.