Λεπτομέρειες σχετικά με το άτομο με αναγνωριστικό 19: William Wharton

Τίτλος προ ονόματος Captain
Όνομα William
Μεσαία ονόματα James
Lloyd
Επώνυμο Wharton
Φύλο Αρσενικό
Είναι συντελεστής σε Map by the British Admiralty - Hydrographic Office, 1892, London  

Διαδικτυακές πηγές William Wharton
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/person/19 (Ανακτήθηκε: 19-04-2024)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό